Høyrisikoavfall er funnet å være batterier - og spesielt feilsorterte batterier som havner i restavfallet sammen med en mengde brennbart avfall. Dette gjelder også alt  av elektriske og elektroniske produkter som vi kanskje ikke tenker over er brannfarlige - det kan for eksempel være blinkesko, mobiltelefoner og barneleker. 

I perioden januar 2016 - mai 2019 var det rapportert inn 141 branner i avfallsanlegg i Norge. Det totale antallet branntilløp (inkludert små, mellomstore og store branner) er ikke kjent, men antas å være langt høyere i følge rapport publisert av Brannvernforeningen i 2019. 

Når et lithiumbatteri får skader - noe som lett kan skje når det havner i avfallbeholderen, vil det ofte eksplodere og det kan oppstå en voldsom brann. 

Det er en enkel regel; Batterier - og elektriske produkter skal ALDRI kastes i restavfallet! Det må oppbevares forsvarlig hjemme til det leveres til en gjenvinningsstasjon eller til en forhandler av tilsvarende produkt. 

Slik sorterer du batterier på en trygg måte! 


Foto: Arne Havik GLØR