Ny rapport fra Carbon Limits viser at biogass produsert på Roverudmyra ved Lillehammer har en klimagassreduksjon (CO2) på over 80 % og kan forbedres til ca 95 % ved bl. a. at den benyttes lokalt. Tar man i tillegg hensyn til utnyttelsen av biogjødselen, som benyttes av lokale bønder, øker klimanytten til over 100 % !

Vi i GLØR er glade for at fylkestinget har vedtatt gode klimavennlige miljømål, slik at Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. GLØR er derimot skuffet over at Oppland fylkeskommune/ Opplandstrafikk hittil ikke har vist vilje til å benytte lokalprodusert klimanøytral biogass fra matavfall, som en del av planen for å nå vedtatte klimamål. Vi mener Oppland fylkeskommune i fremtidige bussanbud bør benytte lokalprodusert biogass ved kjøp av rutegående transporttjenester. 250.000 innbyggere og næringsliv kildesorterer hver dag matavfall i vår region, og politikere må her se helheten gjennom å vise vilje og handlekraft til å sette sirkulær økonomi ut i praksis.

Bruk av lokalprodusert og bærekraftig biogass ville gitt en verdifull klimagevinst og en betydelig reduksjon i lokal luftforurensing.

I dag blir den lokalt produserte biogassen kjørt ut av distriktet vårt og benyttes til klimanøytralt drivstoff i kollektivtransport andre steder i landet, hovedsakelig i Oslo og Østfold.

Biogass - det mest miljøvennlige drivstoffet.

Biogass som drivstoff er CO2-nøytralt, og er det mest miljøvennlige drivstoffet tilgjengelig på markedet i dag. Biogass har lavest klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv.

Når det brukes som drivstoff i en personbil, buss eller lastebil, består biogassen av 98 % metan. En kubikkmeter av ren biogass utgjør omtrent det samme energiinnhold som en liter bensin eller en liter diesel.

Biogass er en del av naturens eget kretsløp, og derfor er netto utslipp av karbondioksid (CO2) i luften lik null. Tar vi med bruk av våtgjødsel i landbruket blir klimagevinsten over 100 %! Det er også et bærekraftig drivstoff fordi det er lokalt matavfall som lokalt blir omdannet til biogass og dermed en kortreist klimanøytral energikilde. Biogass inneholder ikke svovel eller andre skadelige stoffer, og derfor er eksosen ren og så å si uten lukt. En buss kan gå en kvart kilometer på hver pose matavfall du kildesorterer. Derfor fortjener alle som kildesorterer matavfallet sitt i våre kommuner at den nyttegjøres lokalt.

Mjøsanlegget har i dag en kapasitet på 30 000 tonn matavfall pr. år. Totalt gir dette drivstoff til ca 250 busser.

Bioresten, det som er igjen, er rik på nitrogen, fosfor og kalium, og er et næringsrikt gjødselprodukt. Denne bioresten blir distribuert til bønder i regionen til erstatning for kunstgjødsel. Dette tas ikke hensyn til i EUs bærekraftkriterier eller Opplandstrafikks miljøkriterier. Det blir også produsert klimavennlige jordprodukter av komposten, til erstatning for torvbaserte jordprodukter.

         

 

Fakta om bruk av biogass i Norge

Det er i dag registrert over 1000 gasskjøretøyer med GA skilter, herav ca 700 busser som i økende grad går på biogass. Bærekraft og økonomi er sentrale kriterier for valg av drivstoff. Biogass vil i så måte være gjenstand for sammenligninger med andre alternativer på disse områdene. I sammenligninger som er gjort kommer biogass generelt ut som et konkurransedyktig alternativ både på økonomi og bærekraft. Ulike aktører vil imidlertid vektlegge ulike forhold, og noen vil vektlegge kostnader mer enn miljø. Biogass framstår som et robust alternativ og vil dra fordel av en utvikling der det kreves stadig strengere dokumentasjon på bærekraft og opphav. Videre er biogass et alternativ som eksemplifiserer prinsippene for en sirkulær økonomi godt, og dette muliggjør lett forståelige og gode historier om kretsløpstankegang og anvendelse av avfall som drivstoff.