Dette miljøtorget skal kun benyttes til husholdningsavfall (inkludert private hytter som betaler renovasjonsgebyr) og det vil bli tilrettelagt for sortering av 4 ulike avfallstyper.  Nytt vil være sortering av hermetikk og glassemballasje. I tillegg vil det være matavfall papp/papir og restavfall. Det legges i tillegg opp til at miljøtorget skal ha kameraovervåking, belysning  og god skilting. Implisitt innebærer dette at alle miljøtorg som eksisterer  på Nordseter per i dag  vil bli avviklet.

Nordseter er det siste av de større hytteområdene i GLØR sitt område som nå får moderne nedgravde brønner, noe som både er en forskjønning og gir mindre problemer med lukt og støy enn dagens containere. GLØR IKS har gjennomført tilsvarende løsninger på blant annet Sør-Skei, i Gausdal kommune, og har hatt svært gode erfaringer med det. Mange borettslag og grender ellers i GLØR har også lignende løsning. Nordseter er imidlertid det første hytteområdet i GLØR som når får kildesortering av matavfall, hvilket har vært etterspurt fra flere.  For hytteeiere innenfor bommen vil eneste endring værevære at disse benytter det nye miljøtorget vinterstid. Sommerrenovasjon vil bli som tidligere, og containere vil være plassert på oversiden av bommen.

Hytteeiere i området har fått brev fra Lillehammer Kommune vedrørende den nye løsningen, med anmodning med å komme med innspill innen 3 uker fra brevets datering. 


Bildet her er fra montering av et miljøtorg på Skei. Vi jobber fortsatt med detaljer rundt hva slags brønner som skal monteres på Nordseter til høsten.