Forklaring til gebyrregulativet

Abonnenten kan velge mellom tre ulike abonnementstyper, basert på størrelse (antall liter) på restavfallsbeholder:

Abonnementstype

Restavfall antall liter:

Papp/ papir / drikkekartong

Matavfall

Hermetikk- og glassemballasje

Liten *

140 liter

Inntil 140 liter

Inntil 140 liter

Inntil 140 liter

Middels **

240 liter

Inntil 140 liter

Inntil 140 liter

Inntil 140 liter

Stort ***

360 liter

Inntil 140 liter

Inntil 140 liter

Inntil 140 liter

 

  1. ETABLERINGSGEBYR ****

Etableringsgebyret er likt for alle nye abonnenter uavhengig av type løsning (beholdere, nedgravde eller containere). Gebyret belastes alle nye fritidsboliger,  husholdningsabonnenter, og også abonnenter tilknyttet borettslag/ sameier/ huseeierlag og lignende der disse ønsker overgang til nedgravde løsninger eller bunntømte containere (endre dagens renovasjonsløsning). Ved etablering leverer GLØR oppsamlingsenhetene (beholdere, brønner for nedgravning eller containere)  Kostnader for grunnarbeid, masser og montering dekkes av utbygger eller abonnenter.

Ved etablering av fellesløsning kan det inngås avtale om økt tømmehyppighet med tilsvarende reduksjon av volum pr. abonnent.

Dersom det for fellesløsninger er inngått avtale med GLØR om økt tømmehyppighet, reduseres antall brønner/ containere/ beholdere, slik at tilgjengelig volum stemmer med det abonnementet det betales for. 

 

  1. ABONNEMENTER MED FELLESLØSNINGER KAN AVTALE ØKT TØMMEHYPPIGHET OG TILGJENGELIG VOLUM

For fellesløsninger med stort volum (min. 12 abonnenter) kan det gjøres egen avtale med GLØR om hyppigere tømming, og da med tilsvarende reduksjon i antall oppsamlingsenheter, slik at tilgjengelig volum stemmer med type abonnement det betales for. Forutsetningen for å inngå avtale er at tømming kan legges inn på GLØRs eksisterende ruter, og ikke genererer ekstra transport.

Abonnementsstørrelse beregnes ut fra liter tilgjengelig restavfallsvolum pr. abonnent basert på tømming hver 4. uke. Ved avtalt hyppigere tømming omregnes dette tilsvarende:

EKSEMPEL PÅ ANTALL LITER TILGJENGELIG VOLUM RESTAVFALL VED ULIKE TØMMEHYPPIGHETER:

 

Liter tilgjengelig i restavfallsbeholder ved tømming hver 4.uke(standard tømmehyppighet)

Liter tilgjengelig i restavfallsbeholder ved tømming hver 2.uke

Liter tilgjengelig i restavfallsbeholder ved tømming hver uke

Lite: *

140 liter

70 liter

35 liter

Middels: **

240 liter

120 liter

60 liter

Stort: ***

360 liter

180 liter

90 liter

 
  1. MULIGHET FOR DIFFERENSIERING INNFØRT FRA 2016 FOR DE MED FELLESLØSNINGER (gjelder utvalgte fellesløsninger):

Fra og med 2016 er det mulig å differensiere renovasjonsgebyret for abonnenter i borettslag/ sameier/ huseierlag og tilsvarende med fellesløsninger. Følgende prinsipper legges til grunn:

  • Tilgjengelig volum på restavfall bestemmer størrelse på renovasjonsgebyret (lite, middels eller stort).
  • Gebyret er likt på alle tilknyttede abonnementer ved samme felles hentepunkt.
  • Borettslaget/ sameiet/ huseierlaget eller tilsvarende ved styret eller av fellesskapet utpekt ansvarlig person kan søke GLØR om å endre størrelse på renovasjonsgebyret etter samme regler som for andre abonnenter.
  • Kommunen kan pålegge å endre renovasjonsgebyret til større abonnement dersom det gjentatte ganger er overfylt. Overfylling dokumenteres av GLØR.
  • For restavfall som settes ved siden av oppsamlingsenhetene skal det benyttes GLØRs forhåndsbetalte ekstrasekk.
  • Betaling for ekstratømming ved behov innføres. Ekstratømming skal bestilles skriftlig av bemyndiget person. Fakturaopplysninger oppgis.

Fant du det du lette etter?